Pisma, dokumenty i umowy

Tłumaczenie dokumentów urzędowych, umów handlowych czy wszelkich pism sądowych, to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Zespół tłumaczy przysięgłych Exare ma w tym ogromne doświadczenie, dzięki czemu możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość tłumaczeń.

Dlaczego to takie ważne?

Tłumaczenia pism, dokumentów i umów bezwzględnie muszą być wykonywane przez licencjonowanych tłumaczy. Tutaj nie wystarczy tylko dobra czy nawet bardzo dobra znajomość języka. Liczy się też doświadczenie, umiejętność doskonałego oddania sensu oryginału, a także stosowania adekwatnej terminologii i frazeologii.

Aby zrozumieć „ciężar gatunkowy” wykonywania tłumaczeń tego typu pism, wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację. Polski przedsiębiorca chce zostać podwykonawcą niemieckiego kontrahenta przy realizacji bardzo dużej inwestycji. Przygotował ofertę, która następnie została przetłumaczona na język niemiecki przez przypadkowego tłumacza.

W treści dokumentu pojawiło się sporo błędów stylistycznych, ale także merytorycznych. Nietrudno się domyślić, jaki będzie tego skutek. Przedsiębiorca straci szansę na kontrakt, który mógł mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości jego biznesu.

Inny przykład. Polka mieszkająca od lat w Niemczech złożyła w polskim ZUS wniosek o wyliczenie kapitału początkowego do emerytury, który następnie musi przekazać niemieckiemu urzędowi. To bardzo ważne pismo, wymagające tłumaczenia uwierzytelnionego. Jakakolwiek pomyłka, nawet prosta literówka, może spowodować wydłużenie całej procedury i niepotrzebne nerwy.

Wykonujemy tłumaczenia wszelkich, ważnych dla Państwa dokumentów

Exare od 20 lat specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentacji, pism, umów i zaświadczeń. Jako licencjonowani tłumacze przysięgli, wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione wymagane przez większość urzędów i sądów. Oczywiście możemy także przygotować tłumaczenie zwykłe, w zależności od Państwa potrzeb. Zachęcamy do odwiedzenia działu FAQ, gdzie dokładnie wyjaśniamy różnice między tłumaczeniami zwykłymi a uwierzytelnionymi.

Co możemy dla Państwa przetłumaczyć?

 • Pisma sądowe, notarialne, adwokacie, radcowskie, policyjne, prokuratorskie – na swoim koncie mamy tłumaczenia m.in. wyroków rozwodowych, postanowień sądowych o wszczęciu postępowania upadłościowego, pozwów, protokołów z przesłuchań świadków, europejskich tytułów egzekucyjnych, zaświadczeń o niekaralności, orzeczeń kary grzywny, pełnomocnictw, aktów notarialnych, opinii grafologicznych itp.
 • Umowy – zarówno handlowe, jak i cywilne. Tłumaczyliśmy umowy majątkowe małżeńskie, o pracę, umowy spółek i fuzji, umowy o współpracy, umowy o wykonanie usług, umowy dostaw, umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, umowy użyczenia samochodu, umowy najmu, leasingowe, kredytowe itp.
 • Dokumenty firmowe, finansowe, księgowe – w tym m.in. odpisy z rejestrów handlowych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzje w sprawie nadania numeru NIP i REGON, biznesplany, sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat, protokoły ze zgromadzeń wspólników, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty budowlane, rachunki, faktury itp.
 • Dokumenty motoryzacyjne – przede wszystkim dowody rejestracyjne, karty pojazdu, świadectwa homologacji, umowy kupna-sprzedaży, protokoły z montażu samochodowych instalacji gazowych, protokoły badania technicznego, prawa jazdy, testy na prawo jazdy itp.
 • Dokumenty ubezpieczeniowe i dotyczące świadczeń socjalnych – wśród nich m.in. decyzje ZUS o ustaleniu kapitału początkowego, decyzje ZUS w sprawie ustalenia prawa do emerytury, cofnięcie decyzji o przyznaniu prawa do renty, decyzje o przyznaniu świadczeń z tytułu wypadku, OWU ubezpieczeń, polisy ubezpieczenia turystycznego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, decyzje w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego itp.
 • Pisma bankowe – tłumaczymy oferty i umowy kredytowe, wnioski o otwarcie konta w banku, wyciągi bankowe, informacje SCHUFA o zdolności kredytowej, pełnomocnictwa do zamknięcia konta bankowego itp.
 • Dokumenty podatkowe – zaświadczenia, decyzje, wezwania do złożenia deklaracji podatkowej, decyzje zwrotu zagranicznego podatku obrotowego, certyfikaty rezydencji, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami itp.
 • Pisma szkolne, naukowe, związane z zatrudnieniem – w tym świadectwa szkolne, dyplomy, prace magisterskie i licencjackie, indeksy, certyfikaty, uprawnienia operatorskie, świadectwa SEP, SPE, UDT, życiorysy, zwolnienia lekarskie, świadectwa odbycia służby wojskowej, listy motywacyjne itp.
 • Dokumenty obywatelskie – tłumaczyliśmy i tłumaczymy poświadczenia rejestracji wysiedleńców, dowody obywatelstwa, wnioski o wystawienie dowodu obywatelstwa, wnioski o stwierdzenie obywatelstwa niemieckiego, zezwolenia na pobyt czasowy, akty pochodzenia itp.
 • Dokumenty celne – deklaracje celne, decyzje urzędów celnych, pokwitowania uiszczenia opłat celnych, listy przewozowe itp.
 • Dokumenty wojskowe – m.in. książeczki wojskowe czy oświadczenia o niewstąpieniu do sił zbrojnych obcych państw.
 • Dokumenty spadkowe – są to przede wszystkim testamenty, stwierdzenia nabycia spadku, pełnomocnictwa, oświadczenia o odrzuceniu/przeniesieniu spadku, europejskie poświadczenia spadkowe, protokoły z otwarcia testamentu, protokoły dziedziczenia itp.
 • Dokumenty USC i dotyczące spraw wyznaniowych – Exare na ma na swoim koncie tysiące przetłumaczonych aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu, świadectw chrztu świętego, aktów uznania ojcostwa, odpisów z księgi rodzinnej, świadectw kremacji, zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa itp.
 • Pisma turystyczne – w tym przewodniki, rachunki za hotel, dokumenty do rozliczenia podróży służbowej itp.

Ponadto przygotowujemy tłumaczenia wycen nieruchomości, operatów szacunkowych, tekstów naukowych (ciekawostka: mamy na swoim koncie tłumaczenie pracy na temat źdźbeł miskanta olbrzymiego) i wszelkich innych dokumentów oraz pism, które są Państwu potrzebne w życiowych, naukowych czy biznesowych sytuacjach.

Gwarantujemy bardzo wysoki poziom językowy, ale także merytoryczny tłumaczeń. Na stałe współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin, w tym naukowcami, rzeczoznawcami, inżynierami, specjalistami z zakresu ubezpieczeń, z którymi w razie potrzeby konsultujemy treść przygotowywanych pism.

Wybierając ofertę biura tłumaczeń Exare, mają Państwo pewność, że projekt zostanie zrealizowany przez profesjonalistów i zgodnie z etyką zawodową. Wszystkie tłumaczenia, zarówno zwykłe, jak i uwierzytelnione, są objęte klauzulą poufności.